il

בלוג משתמש

תוצאות חיפוש בשביל התג: "שידוכים שידוכים לדתיים למצוא את השידוך"
אילן VIP
 הוי דן את כל האדם לכף זכותמפרש השפת אמתכשאתה מסתכל על כל האדם על כוליותו אתה נפגש עם עצם האני שלו ואזאינך יכול כי אם לדון אותו לכף זכותור' צדוק הכהן מלובלין מוסיף שהתבוננות בחסרונו הייחודי של אדם עשויה לגלות גם את מעלתו הייחודיתויאמר האדם : זאת הפעם עצם מעמצי ובשר מבשרי ...כשמתחתנים מתחילה עבודה גדולה ועמוקה של ביטול הנפרדיות והשיפוטיותהמעלות והחסרונות הצלחות והכישלונות השמחה והכאב - הכל מוכרח להינתן בקופה אחת משותפת ידוע המעשה בר' אריה לוין זצ"ל הצדיק הירושלמי  כשבא עם אשתו לרופא אמר : הרגל של אישתי כואבת לנו ... ר שלמה נהג לומר שהחטא שגרם לאדם וחוה להתגרש מגן העדן לא היה האכילה מעץ הדעתעובדה שאחרי איכלת הפרי הם עדיין היו בגן עדןהחטא יותר עמוק והוא אשר גרש את האדם בפועל היה הטלת האחריות על אשתו : האישה אשר נתת עמדי היא נתנה לימן העך ואוכלוגם האישה חטאה בכך שלא חיפתה על האיש שלה הלוא יכלה לומר אני אשמה שנתתי לו .משעמדו האיש ואשתו נפרדים לפני האלוהים שביקש לאחד אותם גורשו מגן עדן. את התיקון הכי גבוה לאותה נפרדיות מצאנו אמל ר' לוי יצחק מרדיטשב אשא היה 'גונב' את עוונותיהם של ישראל כלומר לוקח אחריות על מעשיהם למרות שכלל לא עשה אותם באופן אישי  כי בתודתו של אותו צדיק נשגב לא היה מושג של באופן אישיאת התיקון הגדול הזה שבאהבת ישראל , המגיעה עד לכדי תחושת אחדות וערבות מוחלטת עימהם אנו נקראים להתחיל עם אדם אחד - בן או בת הזוג שלנו .
פרסומת
“Site_Title”
ללא תוכן
צילום מוגן בסיסמה
צילום מוגן בסיסמה
צילום מוגן בסיסמה