il

בלוג משתמש

תוצאות חיפוש בשביל התג: "שידוך אמיתי שידוכים שידוכים לדתיים"
אילן VIP

יש גמרא ידוע בכתובות [טז:-יז.]: ת"ר כצד מרקדין לפני הכלה? בית שמאי אומרים, כלה כמות שהיא, ובית הילל אומרים, כלה נאה וחסודה. א"ל ב"ש לב"ה, הרי שהיתה חיגרת או סומא, אומרים לה "כלה נאה וחסודה"? והתורה אמרה "מדבר שקר תרחק." א"ל ב"ה לב"ש, לדבריכם, מי שלקח מקח רע מן השוק, ישבחנו בעיניו, או יגננו בעיניו? הוי אומר, ישבחנו בעיניו. מכאן אמרו חכמים, לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות. [ע"כ]

 

המהרש"א מסביר שלפי ב"ה, "אין זה שקר, כיון דבעיניו, המקח הוא טוב, ה"נ כלה נאה וחסודה בעיניו היא, דאם לא כן, ודאי לא היה נושאה..."

 

מסביר הרב דב גרינברג נ"י ככה: בעיני החתן, הכלה היא האישה היפה ביותר שבעולם. כשאתה נמצא בחתונה שלו, תכבד את הטעם של החתן. תמצה דרך איך לראות את הכלה כמו שהוא רואה אותה. כמו שהוא רואה את יופיה, ומפרסם את זה, תמצא איזה דרך להתאים את מבטך למבטו. תראה מה שהוא רואה - ותחזיק באמת ההיא.

 

כידוע, כל אחד מעם ישראל הוא "הכלה" לחתן הגדול - הקב"ה. לפי המבט של הרבי זצוק"ל, כשמסתכלים על יהודי, אתה רואה מישהו - שהוא בחר ככלתו. בעיני ה', היהודי הזה הוא האדם היפה ביותר בעולם. א"כ, תסתכל על יהודי במבט זה - מהפרספקטיבה של הקב"ה.

פרסומת
“Site_Title”
ללא תוכן
צילום מוגן בסיסמה
צילום מוגן בסיסמה
צילום מוגן בסיסמה