il

בלוג משתמש

תוצאות חיפוש בשביל התג: "מצא שידוך הים"
admin VIP
אחד בא לבקש מהגר"ח קנייבסקי ברכה לשידוך. 
לאחר שהרב בירך את הבחור המתבגר, שאל אותו מה עליו לעשות לזרז העניין, 
אמר לו הרב תתפלל. 
מאוחר יותר אמר לו הרב, שישנה סגולה למציאת שידוך. 
ומהי שאל, והרב השיבו להשתדל לקיים מצוות שילוח הקן. זאת כמובא במדרש תנחומא ריש פרשת כי תצא. 'ומצווה גוררת מצווה מנין? דכתיב, כי יקרא קן צפור לפניך, שלח תשלח וגו' למען ייטב לך והארכת ימים . אחריו מה כתיב? כי תבנה בית חדש וכ"ו, מה כתיב אחריו? כי ייקח איש אישה, תזכה לאישה ולבנים. 
הרי למדנו שמצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה. לפיכך נסמכו פרשיות אלו זו לזו
פרסומת
“Site_Title”
ללא תוכן
צילום מוגן בסיסמה
צילום מוגן בסיסמה
צילום מוגן בסיסמה